Zhengzhou Xinzheng Airport Adds Five Nonstop Routes

The Zhengzhou Xinzheng Airport will add five domestic routes from Zhengzhou to Sanya, Xi'an, Yantai, Weihai, and Shanghai.

From September 1, 2008, a daily nonstop flight from Zhengzhou to Sanya will start from Zhengzhou at 15:40. And from September 5, a new nonstop flight to Shanghai will depart from Zhengzhou at 16:00 everyday.

From September 12, Zhengzhou Xinzheng Airport will add three nonstop routes to Xi'an, Yantai, and Weihai, respectively.